چطور از دامنه شخصی خود برای سرویس فندق استفاده کنیم؟

مواردی وجود دارد که کاربران نیاز دارند تا برای سرویس های خود روی فندق از دامنه دلخواهی مثل api.my-domain.com استفاده کنند.این کار به سادگی توسط fandogh-CLI امکان پذیر است، ابتدا باید دامنه را ثبت و مالکیت خود را اثبات کنید سپس می توانید سرویس را روی دامنه مورد نظر deploy کنید.

Custom Domain

معرفی فندق

فندق سکویی است که سعی در حل کردن چالش های مختلفی دارد که در زمان استقرار محصول تیم های توسعه و نگهداری نرم افزار با آن برخورد میکنند. شما با استفاده از فندق به راحتی می توانید سرویسهای خود را بر روی سرورهای ابری فندق مستقر کنید و نگرانی در مورد مدیریت سرورها نداشته باشید؛ چرا که این مساله به صورت خودکار توسط فندق انجام می شود.

روش نوشتن یک Dockerfile

یکی از بهترین روشهای تولید یک تصویر داکر )docker image(، نوشتن یک Dockerfile و سپس استفاده از دستور docker build است. این روش به دلیل سادگی و سازگاری با متدولوژی زیرساخت، به صورت کد )Infrastructure as Code( به متداول ترین راه برای تولید تصاویر داکر تبدیل شده است.

Dockerfile