1 post tagged with "ردیس"

View All Tags

استفاده از Redis در پروژه‌های Django

یکی از مواردی که در مورد وب‌سایت‌های Dynamic یا به زبان فارسی، پویا باید در نظر گرفته شود خود موضوع پویایی‌ است. در دنیای جدید، پشت وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، میزان قابل توجهی عملیات سروری نهفته است. از پرس‌و‌جوهای )Query( سمت دیتابیس گرفته تا Render شدن تمپلیت‌ها و محاسبات ریاضی و منطقی پیچیده.

شاید در سیستم‌هایی با مقیاس‌های کوچک و متوسط که ترافیک ورودی خیلی زیادی ندارند، احساس نیاز به این ویژگی را درک نکرده باشند؛ اما رفته رفته در مقیاس‌های بالاتر از متوسط، زمانی که ترافیک‌ ورودی رو به افزایش و درخواست‌های تکراری، با پردازش‌های هزینه‌بر و سنگین سمت سرور بیشتر شوند، این نیاز احساس می‌شود.

Django Redis