1 post tagged with "ci_cd"

View All Tags

چرخه CI/CD با استفاده از گیت‌لب و فندق

داشتن چرخه CI/CD خودکار در یک پروژه امروزه تبدیل به یک ضرورت شده و اغلب تیم‌ها با استفاده از ابزار‌های موجود در مراحل ابتدایی پروژه چرخه CI/CD را راه‌اندازی می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌برند. در این بلاگ پست به طور کوتاه نحوه راه‌اندازی gitlab-ci در یک پروژه را بررسی می‌کنیم، سناریو مورد نظر ما به این ترتیب است که :

Gitlab CI/CD