3 posts tagged with "dockerfile"

View All Tags

استفاده از Redis در پروژه‌های Django

یکی از مواردی که در مورد وب‌سایت‌های Dynamic یا به زبان فارسی، پویا باید در نظر گرفته شود خود موضوع پویایی‌ است. در دنیای جدید، پشت وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، میزان قابل توجهی عملیات سروری نهفته است. از پرس‌و‌جوهای )Query( سمت دیتابیس گرفته تا Render شدن تمپلیت‌ها و محاسبات ریاضی و منطقی پیچیده.

شاید در سیستم‌هایی با مقیاس‌های کوچک و متوسط که ترافیک ورودی خیلی زیادی ندارند، احساس نیاز به این ویژگی را درک نکرده باشند؛ اما رفته رفته در مقیاس‌های بالاتر از متوسط، زمانی که ترافیک‌ ورودی رو به افزایش و درخواست‌های تکراری، با پردازش‌های هزینه‌بر و سنگین سمت سرور بیشتر شوند، این نیاز احساس می‌شود.

Django Redis

استفاده از MinIO در پروژه‌های Django

اگر تجربه کار بر روی پروژه‌هایی با میزان ترافیک بالا را داشته باشید، یکی از مسائلی که به احتمال خیلی زیاد با آن روبه‌رو شده‌اید، مسئله Storage یا همان ذخیره‌سازی است.
اکثر اپلیکیشن‌ها در ابتدای مسیر از پیچیدگی دوری می‌کنند و برای موضوع ذخیره سازی از File Storage‌ها یا به عبارتی دیگر از همان دیسک سرور‌ها استفاده ‌می‌کنند؛ اما این موضوع رفته رفته با گذشت زمان مشکلات زیادی را به بار می‌آورد.

Django Minio

روش نوشتن یک Dockerfile

یکی از بهترین روشهای تولید یک تصویر داکر )docker image(، نوشتن یک Dockerfile و سپس استفاده از دستور docker build است. این روش به دلیل سادگی و سازگاری با متدولوژی زیرساخت، به صورت کد )Infrastructure as Code( به متداول ترین راه برای تولید تصاویر داکر تبدیل شده است.

Dockerfile