1 post tagged with "price"

View All Tags

داستان یک تصمیم سخت

همانطور که همه در جریان هستیم، شرایط فعلی اقتصادی کشور عزیزمان ایران تبدیل به گلوگاهی بسیار تنگ و سخت برای تمام اقشار جامعه شده است و کمتر کسی پیدا می‌شود که از این شرایط رضایت داشته باشد. متاسفانه به دلیل این نابسامانی‌ها، شاهد ضرر و زیان و حتی خاتمه کار برخی کسب‌و‌کارها بوده‌ایم که این مورد خود باعث توقف چرخ پویایی و رشد خواهد شد.

Hard Desicion